【Python 第53课】真值表


逻辑判断是编程中极为常用的知识。之前的课我们已经说过,见第6课和第11课。但鉴于逻辑运算的重要性,今天我再把常用的运算结果总结一下,供大家参考。

 

这种被称为“真值表”的东西,罗列了基本逻辑运算的结果。你不一定要全背下来,但应该对运算的规律有所了解。

 

为了便于看清,我用<=>来表示等价关系。

<=>左边表示逻辑表达式,<=>右边表示它的结果。

 

NOT

not False <=> True

not True <=> False

(not的结果与原值相反)

 

OR

True or False <=> True

True or True <=> True

False or True <=> True

False or False <=> False

(只要有一个值为True,or的结果就是True)

 

AND

True and False <=> False

True and True <=> True

False and True <=> False

False and False <=> False

(只要有一个值为False,and的结果就是False)

 

NOT OR

not (True or False) <=> False

not (True or True) <=> False

not (False or True) <=> False

not (False or False) <=> True

 

NOT AND

not (True and False) <=> True

not (True and True) <=> False

not (False and True) <=> True

not (False and False) <=> True

 

!=

1 != 0 <=> True

1 != 1 <=> False

0 != 1 <=> True

0 != 0 <=> False

 

==

1 == 0 <=> False

1 == 1 <=> True

0 == 1 <=> False

0 == 0 <=> True

 

以上就是基本的逻辑运算,你会在编程中反复用到它们。就算刚开始搞不清也没关系,多写几段代码就会熟悉了。

 

另外再说一下,我们论坛上开了一个叫做“编程擂台”新版块,目的是给已经掌握一定编程基础的同学提供一些练手的选择,巩固所学知识,可以学以致用。欢迎大家来这里把想要尝试的项目写出来,或者去挑战别人放出的项目。现在除了我自己抛砖引玉放的两个小程序外,还有另外两位同学发布了自己已经完成或正在尝试的程序--一个抓取“糗事百科”更新的小程序和一个“单词听写软件”。期待看到更多的程序。无论大小,无论难易,敢于尝试就是迈出了第一步。否则,光靠看教程是没法真正学会编程的。

来源:Crossin的编程教室